المان های وودمارت

دسته بندی سبک 1

دسته بندی شبکه ایی المان ها 

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)

المان های وودمارت

دسته بندی سبک 2

دسته بندی شبکه ایی المان های سبک 2

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)

المان های وودمارت

دسته بندی سبک 3

دسته بندی شبکه ایی المان های سبک 3

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)

المان های وودمارت

دسته بندی سبک 4

دسته بندی شبکه ایی المان های سبک 4

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)

المان های وودمارت

دسته بندی لایه های چرخشی

المان های وودمارت

دسته بندی شبکه ایی چرخشی

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)

پک آماده (1)

المان های وودمارت

دسته بندی لایه ها با سبک کوچک

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)

المان های وودمارت

دسته بندی های سبک بدون سایه

خمیر اُوِن بیک (حرارتی) (8)

متفرقه (2)

ابزار کار (108)

چشم رزینی (26)